سفر کیدوقنغه زوزاد د موتر

مطابق قانون استرالیا بلدی زوزتون که زیر سن 7 سالگی باشه باید چوکی که بلدی جلوگیری و یا محکم نگا کیدون زوزاد استه استفاده کنه. ای بلدی ازی استه که زوزاد محفوظ باشه اگر کدام تصادف شونه.

ازیکه چی رقم چوکی استفاده کنی بستگی د سن و اندازه خود زوزاد دیره. چوکی باید مطابق اندازه زوزاد باشه، و خوب صیه برابر کیده، بند کیده، و خوب صیه د موتر بسته شونه.

زوزاد بین سن 0-6 ماگی

بایداز چوکی مخصوص زوزاد که روی شی سن طرف پشت سر موتر استه استفاده شونه. چوکی باید د پشت سر موتر باشه و نه د پیشروی موتر.

زوزاد بین سن 6 ماگی تا 4 سالگی

 • میتنه که از چوکی که روی شی سن طرف پشت سر موتر استه و یا روی شی طرف پیش روی موتر استه که کمربند ام دیشته باشه و چوکی که مطابق اندازه زوزاد باشه استفاده کنه. زوزاد فقط میتنه که د چوکی که پشت سر موتر باشه سفر کنه و نه د چوکی پیشروی موتر.
 • حالی چوکی که کمر بنده شی د بین خود شی جور شوده باشه بلدی زوزتون تا سن 8 ساله استه.

زوزتون بین سن 4 سالگی تا کم از کم 7 سالگی

 • میتنه د چوکی که روی شی سن طرف پیش روی موتراسته که دنام (بوستر سیست) یا چوکی که مخصوص بلدی زوزتو استه سفر کنه اما باز هم بستگی د اندازه زوزاد دیره. امی (بوستر سیت) یا چوکی که مخصوص ببلدی زوزتو استه زوزاد را بال میگره که امو کمر بند موتر اندازه شی شونه.
 • زوزتون بیسن سن 4-7 سالگی فقط د صورتی د چوکی پیش روی موتر (بوستر سیست) یا چوکی که مخصوص بلدی زوزتو استه سفر کنه که تمام چوکیهای پشت سر موتر ره زوزتون که زیر سن 7 سالگی استه شیشته باشه.
 • (بوستر سیست) یا چوکی که مخصوص بلدی زوزتو امو شی که از پیشت سر و هم از بله سر شی محکم موشه محفوظتر استه نسبته د دیگه (بوستر سیست) یا چوکی که مخصوص بلدی زوزتو.
 • زوزتو باید د بین (بوستر سیست) یا چوکی که مخصوص بلدی زوزتو بیشیه تا وقتی که قد شی 145 سانتی متر نرسیده. اگر زوزتو پیشتر ازی د چوکی کالانا بیشیه خطر زخمی شیدون شی که اگر کدام تصادف رخ بیدیه زیاد استه.

بسته کیدون چوکی زوزتو ویا مانع

همیشه وقتی چوکی یا ( بوستر سیت) چوکی مخصوص زوزتو ر بسته کدید از رهنمایی که از طرف تولید کننده چوکی دیده موشه استفاده کنید.

بلدی زوزتون زیر 4 سالگی بسته کیدون چوکی به معنی:

 • چوکی د خود موتر بسته موشه قد کمر بند موتر که از جای که نشانی استه باید تیر کیده بسته شونه.

بلدی زوزتون که بالای 4 سالگی استه سفر د (بوستر سیست) یا چوکی که مخصوص بلدی زوزتو:

 • اگر ریسمان د بیله سر چوکی زوزاد استه اوره د خود موتر بند کنید
 • کمربند باید د گیرد زوزاد بسته شونه.
 • ریسمان بیله سر چوکی د خود موتر بسته موشه.

انتخاب چوکی بلدی زوزتو

فقط امو چوکی (بوستر سیست) یا چوکی که مخصوص بلدی زوزتواسته که مطابق قانون محفوظ بودون استرلیا استه (AS/NZS 1754) باید استفاده شونه. یعنی که اگر چوکی از دیگه کشورها خریداری شده باشه د استرالیا نمیتنی استفاده کنی.

کوشش کنید که چوکی (بوستر سیست) یا چوکی که مخصوص بلدی زوزتو که ازی پیش استفاده شده باشه ره دوباره استفاده نکنید که ممکن استه خراب شده باشه و محفوظ نباشه.

 • کمر بند شی بسته موشه که زوزاد ره محکم بیگره.

هر کس که زوزتو د موتر شی باشه و از چوکی مخصوص زوزتو ر استفاده نکنه اونا جریمه زیاد موشه و هم نمبر لایسنس موتر وانی شی کم موشه. و امی جریمه بلدی هر زوزاد که د موتر باشه و چوکی مخصوص زوزاد ر استفاده نکیده باشه دیده موشه.