سفر کردن با اطفال در موترها

قانون آسترالیا ایجاب می کند که تمام اطفال زیر 7 سال باید در زمان سفر کردن در موتر از مهار استفاده کنند. این مهار اطفال را در صورت وقوع تصادم موتر حفاظت می کند.

نوع مهار نظر به سن و سایز طفل فرق می کند. مهار باید دارای سایز مناسب برای طفل باشد، خوب اجست و بسته شود و بطور صحیح در موتر نصب گردد.

اطفال بین سنین 0 - 6 ماهه

باید در داخل یک مهار رو به پشت سفر کنند. این مهار باید در سیت عقب موتر باشد - نه در سیت پیشرو.

اطفال بین سنین 6 ماهه الی 4 ساله

 • می توانند در یک مهار روبه پشت یا یک چوکی روی سیت رو به پیشرو که دارای تسمه باشد سفر کنند، نظر به سایز شان. طفل باید در داخل یک مهار صرف در سیت عقب سفر کند - نه در سیت پیشرو.
 • حالا مهار های تسمه دار برای اطفال الی سنین 8 ساله نیز موجود است.

اطفال 4 ساله الی حد اقل 7 ساله

 • می توانند در یک چوکی روی سیت رو به پیشرو یا یک چوکی بالابرنده سفر کنندُ نظر به سایز شان. چوکی های بالابرنده طفل را به جای صحیح بالا می برد تا کمربند در آن جا بگیرد.
 • اطفال بین سنین 4 - 7 سال می توانند در سیت پیشرو سفر کنند (با استفاده از چوکی بالابرنده) درصورتیکه تمام سیت های موتر توسط اطفال زیر سن 7 ساله استفاده گردد.
 • سیت های بالابرنده دارای تسمه های عقبی و بالایی مصؤن تر نسبت به انواع دیگر سیت های بالابرنده می باشند.
 • اطفال باید در داخل سیت بالابرنده الی زمانیکه قد شان به 145 سانتیمتر برسد، سفر کنند. اگر اطفال زودتر از وقت معینه شروع به استفاده از کمربند های کلانسالان کنند، ایشان در معرض خطر بیشتر صدمه دیدن در زمان تصادم موتر قرار خواهند گرفت.

نصب کردن مهار

همیشه در زمان نصب کردن مهار یا چوکی بالابرنده در موتر تان هدایات شرکت های تولید کننده را پیروی کنید.

برای اطفال زیر سن 4، نصب کردن مهار بدین معنی است که:

 • مهار توسط گذشتاندن کمربند موتر از طریق سوراخ های علامت گذاری شده و محکم کردن آن نصب گردد.

برای اطفال بالای سن 4، سفر کردن در داخل یک چوکی بالابرنده.

 • اگر یک تسمه بالایی آنرا در موتر وصل می کند.
 • کمربند چوکی باید در اطراف طفل بسته شود.
 • تسمه بالایی در موتر وصل گردد.

انتخاب مهار

صرف مهار ها و چوکی های بالابرنده واجد شرایط استندرد ایمنی آسترالیا (AS/NZS 1754) برای استفاده مجاز می باشند. این بدان معناست که سیت های موتر خریداری شده از کشور های دیگر برای استفاده در آسترالیا مجاز نمی باشند.

سعی کنید که از مهار ها و چوکی های بالابرنده دست دوم استفاده نکنید زیرا ممکن است صدمه دیده باشند و برای استفاده مصؤن نباشند.

 • تسمه ها کش می شوند تا طفل را در داخل مهار نگهدارند.

عدم استفاده از مهار های اطفال منجر به جریمه های نقدی سنگین و از دست دادن پاینت ها می شود. این جریمه های نقدی برای هر فردیکه در سیت موتر درست بسته نشده باشد، صدق می کند.